VRIENDEN VAN DE ABT
Stichting tot instandhouding van de H. Antonius Abtkerk te Scheveningen

Rekening en Verantwoording Boekjaar 2015
Verslag 2015
Staat van Baten en Lasten 2015
Balans per 31-12-2015
Begroting 2016

Scheveningen, 12 mei 2016
Secretariaat: Scheveningseweg 233, 2584 AA  Scheveningen

Verslag van de verrichtingen van de stichting in het boekjaar 2015
1.Vergaderingen
De bestuursvergaderingen vonden plaats op 15 januari, 23 april, 20 augustus en 5 november
2. Stichtingsbestuur
Leden van het bestuur waren:
De dames C.W.M. Hoffmann (penningmeester), J.M.van Venrooij-Dulfer (secretaris) en B. Wolswijk-de Vos (bestuurslid)
De heren J.H. Geelen (bestuurslid), C.A.P. Groenendaal (bestuurslid), B.P.A. Maltha (voorzitter) en
E.H.van der Mijle (vice-voorzitter)
3. Acties
Het ledenaantal van de stichting is zeven.
Het aantal donateurs loopt sterk terug.
De kerkdeuren zijn dagelijks geopend. De Mariakapel is dan te bezoeken.
Door de glazen deur krijgt men een goed zicht op het fraaie kerkinterieur.
Een vaste groep vrijwilligers opent en sluit dagelijks de kerkdeur.
Door ziekte en het ouder worden loopt deze groep vrijwilligers terug.
Voor deze taak zouden we graag nieuwe vrijwilligers willen aantrekken.
De eerste en derde zaterdag van de maand is de kerk open van 14.00 tot 16.30 uur.
Twee vrijwilligers zijn dan aanwezig en geven op verzoek een rondleiding.
De Vrienden van de Abt willen hun mooie kerkgebouw promoten door open-stelling en het geven van rondleidingen.
Het gehele jaar werden er rondleidingen gegeven, ook aan grotere groepen.
Het kerkgebouw wordt verhuurd voor concerten.
Op zaterdag 14 maart werd in onze kerk het Middenkorenfestival gehouden.
Zondagmiddag 31 mei was er een Mariaconcert.
Het koor en orkest van de Vrije School Den Haag gaf op donderdagavond 25 juni een concert, voornamelijk voor ouders en bekenden.
Vrijdag 26 juni vond de diploma-uitreiking plaats van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet.

 

 

VRIENDEN VAN DE ABT
Stichting tot instandhouding van de H. Antonius Abtkerk te Scheveningen

LASTEN

1. Kosten acties
Onkosten Open Monumentendagen € 226,23
Onkosten concerten € 429,23                                          €   655,46

2. Diverse onkosten
Afrekening betalingsverkeer € 152,88
Donatie Muzee 2015 en 2016 € 100,00
Drukkerij Edauw + Johannissen – wenskaarten € 600,16
The Printer – flyers, printen en foto-afdruk € 810,27
Sligro – aankoop glazen en kratten € 570,36
Rondleiding SKED en Die Haghe – koffie,
cake en koekjes € 23,48
Avond voor medewerkers Snuffelmarkt –
onkosten 50% Vrienden € 28,50
Representatiekosten € 58,35
Catalogus (t.b.v. archiefopbouw) € 9,00
Postzegels € 69,00
Ordner en fotolijm  € 18,36                                              € 2.440,36

 

Voordelig saldo per 31-12-2015                                  € 69.538,77

Totale lasten                                                                            € 72.634,59

 

 

VRIENDEN VAN DE ABT
Stichting tot instandhouding van de H. Antonius Abtkerk te Scheveningen

AKTIVA

1. Liquide middelen
Zakelijke Rekening € 1.140,57
Zakelijke Spaarrekening € 68.143,05
Kas € 255,15
                                                                                                        €  69.538,77

 

In dit totaalbedrag is inbegrepen
een bedrag van  € 95.06 t.b.v.
“Actie Nestkastjes”

 

2. Voorraad boekjes en wenskaarten
44   Nederlandse boekjes € 96,80
21   Franse boekjes € 31,50
112 Duitse boekjes € 123,20
33   Engelse boekjes € 49,50

1259 wenskaarten met foto € 881,30
1000 wenskaarten € 300,00
68     enveloppen voor wenskaarten € 6,12
900   dienstenveloppen € 45,00
                                                                                                        €   1.533,42

 

Totaal activa                                                                          €  71.072,19

 

 

VRIENDEN VAN DE ABT
Stichting tot instandhouding van de H. Antonius Abtkerk te Scheveningen

LASTEN

1. Investeringsvoorstellen en uitgaven
– Restauratie zeven bronzen beelden                                   €   8.000,00
– Laten bouwen van een eigen website                                €  1.000,00
– Reservering orgel-aanpassing en
groot onderhoud                                                                                € 15.000,00
– Reservering t.b.v. de huur van een
Byzantijns Koor                                                                                  €  1.000,00
– Aanschaf flyers, posters en ander
promotiemateriaal, plus verdere onkosten
t.b.v. van de activiteiten in 2016                                               €   1.500,00

2. Diversen
– Drukwerk algemeen
– Foto-afdrukwerk
– Porto-kosten
– Representatiekosten
Totaal aan diversen                                                                          €   2.500,00

3. Voordelig saldo eind 2016                                                     €  46.388,77

 

Totale lasten                                                                                        €  75.388,77

 

 

Het Haags Toonkunstkoor gaf op vrijdagavond 6 november een concert.
Vrijdag 11 december was er een Kerstviering voor de leerlingen van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet.
Zondagmiddag 13 december gaf het Oeral Kozakkenkoor een Kerstconcert in samenwerking met het Oekraiens  Ensemble Uzory.
Voor de basisschool “Statenkwartier” was er op donderdagavond 17 december een Kerstviering voor leerlingen en ouders.
Het Christelijk Residentie Mannenkoor gaf vrijdagavond 18 december een concert.
Zondagmiddag 20 december was er op Scheveningen het ‘Kerst-wandeltheater’ waar onze kerk ook aan deel nam.
Zaterdag 22 augustus was er op het voorplein van de kerk een Snuffelmarkt.
Dit werd samen met de Lidwinagroep (Diaconie) van onze kerk georganiseerd. Voor ieder was de opbrengst € 1.364,55.
De verkoop van boekjes en wenskaarten loopt sterk terug.
De jaarlijkse rondzendbrief is begin september uitgereikt aan kerkgangers en verzonden aan de donateurs van de stichting. De opbrengst was € 670,00.
De Open Monumentendagen waren op zaterdag 12 en zondag 13 september.
Beide dagen was de kerk opengesteld voor publiek en werden rondleidingen gegeven.
Het thema van dit monumentenweekend was het brons in onze kerk.
Er was een boetseerworkshop voor kinderen.
Ieder heel uur was er orgelspel van 10 minuten.
De opbrengst ad € 470,75 was bestemd voor de Stichting Vrienden v.d. Abt.
Donderdag 19 november bezocht de Nuntius van het Vaticaan, Aartsbisschop Aldo Cavalli samen met de heer Peter Heijman van Oud Rijswijk te Zoetermeer onze kerk. Dhr Heijman had de Nuntius enthousiast gemaakt voor een bezoek aan onze kerk.
4. Uitgevoerd werk
Het afgelopen jaar zijn diverse plannen ontwikkeld, maar tot een uitvoerend project is het nog niet gekomen.
5. Raming ontvangsten
Het voor 2015 geraamde bedrag aan ontvangsten ad € 5.700,00
is definitief € 7.598,88 geworden.
De raming voor 2016 is € 5.850,00.

Dit verslag en de hierbij behorende rekening en verantwoordingsstukken zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 mei 2016.

B.P.A. Maltha                J.M.van Venrooij-Dulfer           C.W.M. Hoffmann

(voorzitter)                     (secretaries)                              (penningmeester)

. . . . . . . . . . . . . .            . . . . . . . . . . . . . .                      . . . . . . . . . . . . . .

 

 


STAAT VAN BATEN EN LASTEN VAN HET BOEKJAAR 2015

 

BATEN

1. Saldo per 31-12-2014                                          € 65.035,71

2. Ontvangen bijdragen en giften
– Via bank incl. reactie rondzendbrief € 1.924,00
– Giften € 643,05                                                          €  2.567,05

3. Bruto opbrengst diverse acties
– Verkoop boekjes en wenskaarten € 1.022,12
– Snuffelmarkt € 1.364,55
– Open Monumentendagen € 470,75
– Verkoop consumpties bij concerten € 1.537,00
– Verkoop consumpties bij rondleidingen € 132,50
– Porto ontvangsten € 9,03
– Retour stortingskosten € 3,83                           €  4.539,78

4. Rente-ontvangsten
– Rente Zakelijke Spaarrekening                         €       492,05

 

 

 

Totale baten                                                                   €  72.634,59

 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

 

PASSIVA

1. Voordelig saldo per 31 december 2015       € 71.072,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal passiva                                                                €   71.072,19

 

 

BEGROTING VOOR HET JAAR 2016

 

BATEN

1. Saldo liquide middelen op 31-12-2015        € 69.538,77

2. Bijdragen en giften                                                     €  2.000,00

3.Verkoop boekjes en wenskaarten                      €   800,00

4. Rente-ontvangsten                                                    €     550,00

5. Raming opbrengst acties                                         €  2.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale baten                                                                        € 75.388,77