VRIENDEN VAN DE ABT
Stichting tot instandhouding van de H. Antonius Abtkerk te Scheveningen

Rekening en Verantwoording Boekjaar 2016
Verslag 2016
Staat van Baten en Lasten 2016
Balans per 31-12-2016
Begroting 2017

Scheveningen, 18 mei 2017
Secretariaat:    Scheveningseweg 233,  2584 AA  Scheveningen

Verslag van de verrichtingen van de stichting in het boekjaar 2016
1.Vergaderingen
De bestuursvergaderingen vonden plaats op 21 januari, 12 mei, 11 augustus en 3 november
2. Stichtingsbestuuur
Leden van het bestuur waren:
De dames C.W.M. Hoffmann (penningmeester), J.M.van Venrooij-Dulfer (secretaris) en B. Wolswijk-de Vos (bestuurslid)
De heren J.H. Geelen (bestuurslid), C.A.P. Groenendaal (bestuurslid), B.P.A. Maltha (voorzitter) en E.H.van der Mijle (vice-voorzitter)
3. Acties
Het ledenaantal van de stichting is zeven.
Het aantal donateurs loopt sterk terug.
De kerkdeuren zijn dagelijks geopend, de Mariakapel is dan te bezoeken.
Door de glazen deur krijgt men een goed zicht op het fraaie kerkinterieur.
Een vaste groep vrijwilligers opent en sluit dagelijks de kerkdeur.
Door ziekte en het ouder worden loopt deze groep vrijwilligers terug.
Voor deze taak zouden we graag nieuwe vrijwilligers willen aantrekken.
De eerste en derde zaterdag van de maand is de kerk open van 14.00 tot 16.30 uur. Twee vrijwilligers zijn dan aanwezig en geven op verzoek een rondleiding.
De Vrienden van de Abt willen hun mooie kerkgebouw promoten door openstelling en het geven van rondleidingen.
Het gehele jaar werden er rondleidingen gegeven, ook  aan grotere groepen.
Het kerkgebouw wordt verhuurd voor concerten.
Het koor en orkest van de Vrije School Den Haag gaf op vrijdagavond 24 juni een concert, voornamelijk voor ouders, familie en bekenden.
Donderdag 7 juli vond de diploma-uitreiking plaats van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet.
Op vrijdagavond 18 november gaf het Haags Barok Gezelschap een concert.

 

 

VRIENDEN VAN DE ABT
Stichting tot instandhouding van de H. Antonius Abtkerk te Scheveningen

LASTEN

1. Kosten acties
Onkosten Open Monumentendagen € 967,56
Onkosten Concerten € 429,23
                                                                                                           €  1.396,79

2. Diverse onkosten
Afrekening betalingsverkeer € 172,62
Utrechts Byzantijns Koor € 875,00
Atelier Willem Noyons – restauratie
7 beelden € 10.857,33
JFT Design& PC Hulp – installatie
website en aanpassingen € 1.137,40
Books – aanschaf 13 boeken
Nederlandse Kerkinterieurs  € 486,98
Lezing Ineke Goudswaard  € 25,00
Drukkerij Edauw + Johannissen –
wenskaart enveloppen  € 84,70
The Printer – kleurprinten  € 216,20
3x download – foto’s archiefopbouw  € 33,45
Wereldwinkel – gekocht  5½  kg koffie
t.b.v.  de concerten  € 63,25
Representatiekosten  € 118,00
Postzegels  € 80,30                                                               €  14.150,23

 

 

3. Voordelig saldo per 31-12-2016                            €  63.235,05

 

Totale lasten                                                                           € 78.782,07

 

 

VRIENDEN VAN DE ABT
Stichting tot instandhouding van de H. Antonius Abtkerk te Scheveningen

AKTIVA

1. Liquide middelen
Zakelijke Rekening € 2.119,01
Zakelijke Spaarrekening € 60.958,22
Kas  € 157,82                                                                       € 63.235,05

In dit totaalbedrag is inbegrepen
een bedrag van €  95,06  t.b.v.
Actie Nestkastjes”

2. Voorraad boekjes en wenskaarten
130 Nederlandse boekjes € 286,00
17   Franse boekjes € 25,50
107 Duitse boekjes € 117,70
29   Engelse boekjes € 43,50

1226 wenskaarten met foto €  858,20
401   wenskaarten € 20,30
693   enveloppen voor wenskaarten € 62,37
818   dienstenveloppen € 40,90                               € 1.554,47

 

Totaal activa                                                                       € 64.789,52

 

 

VRIENDEN VAN DE ABT
Stichting tot instandhouding van de H. Antonius Abtkerk te Scheveningen

LASTEN
1. Investeringsvoorstellen en uitgaven
De twee reliëfplaten van de deuren
van het tabernakel laten restaureren
en opnieuw vergulden                                                   € 10.000,00

– Reservering orgel-aanpassing en
groot onderhoud                                                              € 15.000,00

– Toezegging t.b.v. de huur van
een Byzantijns Koor                                                        € 1.000,00

– Reservering voor een mogelijke
restauratie van een in bruikleen gegeven
parochie schilderij                                                           € 3.000,00

– Aanschaf flyers, posters en ander
promotiemateriaal, plus verdere onkosten
ten behoeve van de activiteiten
in 2017                                                                                  € 1.500,00

 

2. Diversen
– Drukwerk algemeen
– Foto-afdrukwerk
– Porto-kosten
– Representatiekosten                                                   € 2.500,00

 

3. Voordelig saldo eind 2017                                      € 37.035,05

 

 

Totale lasten                                                                     € 70.035,05

 

Op vrijdag 16 december was er ’s morgens een Kerstviering voor de leerlingen van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet.
Het Popkoor Focus gaf op vrijdagavond 16 december een Kerstconcert.
Zondagmiddag 18 december gaf het Oeral Kozakkenkoor een Kerstconcert in samenwerking met het Oekraiens Ensemble Uzory.     Het Christelijk Residentie Mannenkoor gaf op dinsdagavond 20 december een concert.
Zaterdag 20 augustus was er op het voorplein van de kerk een Snuffelmarkt.
Dit werd samen met de Lidwinagroep (Diaconie) van onze kerk georganiseerd. Voor ieder was de opbrengst  €  2.131,40.
De verkoop van boekjes en wenskaarten loopt sterk terug.
De jaarlijkse rondzendbrief is begin september uitgereikt aan kerkgangers en verzonden aan de donateurs van de stichting. De opbrengst was € 315,00.
De Open Monumentendagen waren op zaterdag 10 en zondag 11 september.
Beide dagen was de kerk opengesteld voor publiek en werden rondleidingen gegeven.
Het thema van dit monumentenweekend was “Iconen & Symbolen in het Mozaïek”  Er was een kinder-workshop  mozaïek maken.     Ieder heel uur was er orgelspel van 10 minuten.
De opbrengst ad € 393,41 was bestemd voor de Stichting Vrienden van de Abt.
4. Uitgevoerd werk
De bronzen beeldengroepen en reliëfs in de tombes van de drie altaren in de Antonius Abtkerk zijn gerestaureerd.
Een website voor de Vrienden van de Abt is gebouwd.
5.Raming ontvangsten
Het voor 2016 geraamde bedrag aan ontvangsten ad € 5.850,00 is definitief € 9.243,30 geworden.
De raming voor 2017 is € 6.800,00.

Dit verslag en de hierbij behorende rekening en verantwoordingsstukken zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 mei 2017.

 

 

 

 

B.P.A. Maltha        J.M.van Venrooij-Dulfer          C.W.M. Hoffmann

(voorzitter)              (secretaris)                             (penningmeester)

 

.  .  .  .  .  .  .             .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .              .  .  .  .  .  .  . . .

 

 


STAAT VAN BATEN EN LASTEN VAN HET BOEKJAAR 2016

 

BATEN

1. Saldo per 31-12-2015                                                                   € 69.538,77

2. Ontvangen bijdragen en giften
– Via bank incl. reactie rondzendbrief € 1.819,00
– Giften  € 292,00
                                                                                                                         € 2.111,00

3. Bruto opbrengst diverse acties
– Verkoop boekjes en wenskaarten € 783,32
– Open Monumentendagen € 393,41
– Snuffelmarkt  €  2.131,40
– Verkoop consumpties bij concerten € 2.743,50
– Verkoop consumpties bij rondleidingen € 68,00
– Verkoop boek Ned. Kerkinterieurs € 487,50
– Verkoop 3 bidstoelen – 50% Vrienden € 60,00
                                                                                                                        €  6.667,13

4. Schenking Willem Noyons                                                           € 150,00

5. Rente-ontvangsten
– Rente Zakelijke Spaarrekening                                                   € 315,17

 

 

 

 

 

 

Totale baten                                                                                            € 78.782,07

 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

 

PASSIVA

1. Voordelig saldo per 31 december 2016                         € 64.789,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Totaal passiva                                                                                      €  64.789,52

 

 


BEGROTING VOOR HET JAAR 2017

 

BATEN

1. Saldo liquide middelen op 31-12-2016                            € 63.235,05

2. Bijdragen en giften                                                                       € 1.800,00

3. Verkoop boekjes en wenskaarten                                       € 700,00

4. Rente-ontvangsten                                                                      € 300,00

5. Raming opbrengst acties                                                           € 4.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale baten                                                                                        € 70.035,05