VRIENDEN VAN DE ABT

Stichting tot instandhouding van de H. Antonius Abtkerk te Scheveningen

 

Rekening en Verantwoording Boekjaar 2017

Verslag 2017

Staat van Baten en Lasten 2017

Balans per 31-12-2017

Begroting 2018

 

Scheveningen,  24 mei 2018

Secretariaat:     Scheveningseweg 233,  2584 AA  Scheveningen

 

Verslag van de verrichtingen van de stichting in het boekjaar 2017

1. Vergaderingen

    De bestuursvergaderingen vonden plaats op 16 februari, 2 maart, 18 mei,

    17 augustus en 16 november

2. Stichtingsbestuur

    Leden van het bestuur waren:

    De dames C.W.M. Hoffmann (penningmeester), J.M.van Venrooij-Dulfer

    (secretaris) en B. Wolswijk-de Vos (bestuurslid)

    De heren J.H. Geelen (bestuurslid), C.A.P. Groenendaal (bestuurslid),

    B.P.A. Maltha (voorzitter) en E.H.van der Mijle (vice-voorzitter)

3. Acties

    Het ledenaantal van de stichting is zeven.

    Het aantal donateurs neemt sterk af.

    De kerkdeuren zijn dagelijks geopend, de Mariakapel is dan te bezoeken.

    Door de glazen deur krijgt men een goed zicht op het fraaie kerkinterieur.

    Een vaste groep vrijwilligers opent en sluit dagelijks de kerkdeur.

    De eerste en derde zaterdag van de maand is de kerk open van 14.00 tot

    16.30 uur. Twee vrijwilligers zijn dan aanwezig en geven op verzoek een

    rondleiding.

    De Vrienden van de Abt willen hun mooie kerkgebouw promoten door open-

    stelling en het geven van rondleidingen.

    Het gehele jaar werden er rondleidingen gegeven, ook aan grotere groepen.

    Het kerkgebouw wordt verhuurd voor concerten.

    Het koor en orkest van de Vrije School Den Haag gaf op vrijdagavond

    31 maart een concert, voornamelijk voor ouders, familie en bekenden.

    Zondagmiddag 9 april gaf het koor Cantamus Alati een uitvoering van het

    Stabat Mater.

    Dinsdag 4 juli vond de diploma-uitreiking plaats van het Christelijk

VRIENDEN VAN DE ABT

Stichting tot instandhouding van de H. Antonius Abtkerk te Scheveningen

 

LASTEN

 

1.  Kosten Acties

     Onkosten Open Monumentendagen                   €      510,52

     Onkosten Concerten                                           €      951,66        €    1.462,18

                                                                                 __________

 

2.  Diverse onkosten

     Afrekening betalingsverkeer                              €      184,10

     Muzee  –  donatie 2017                                      €        50,00

     Catharijneconvent  –  restauratie

                       Bloemaert Schilderij                        €   5.000,00

     Juwelier Steltman  –  tabernakeldeuren

                                       verguld                              € 10.290,00

     Utrechts Byzantijns Koor                                   €   1.000,00

     Beheergroep Antonius Abt  – 

                      terugstorting gift Iconenwijding       €      432,00

     Drukkerij Edauw + Johannissen  –  drukwerk   €      384,78

     Kosten posters, flyers en foto’s                          €      611,62

     Unicorn Displays B.V.  –  een stoepbord            €      154,87

     Sligro  –  aankoop cola- en wijnglazen               €       61,15

     Onkosten avond Snuffelmarkt  – 

                                50%  voor de Vrienden            €       15,30

     Aankoop 2x Gaffa  Tape                                     €       25,90

     Representatie                                                      €     169,40

     Postzegels                                                           €     234,00         €  18.613,12

                                                                                ___________

 

 

3.  Voordelig saldo per 31-12-2017                                                    €  54.483,84

 

 

 

                                                                                                            __________                                                                                                                                                                               

Totale lasten                                                                                        €  74.559,14

                                                                                                            =========

 

VRIENDEN VAN DE ABT

Stichting tot instandhouding van de H. Antonius Abtkerk te Scheveningen

 

 

ACTIVA

 

1.  Liquide middelen

     Zakelijke Rekening                                           €   2.529,87

     Zakelijke Spaarrekening                                   € 51.788,00

     Kas                                                                    €      165,97         €  54.483,84

                                                                               __________

 

     In dit totaalbedrag is inbegrepen

     een bedrag van €  95,06  t.b.v.

     “Actie Nestkastjes”

 

 

2.  Voorraad boekjes en wenskaarten

       64 Nederlandse boekjes                                  €       140,80

       15 Franse boekjes                                           €         22,50

     103 Duitse boekjes                                           €        113,30

       20 Engelse boekjes                                         €         30,00

 

   1291 wenskaarten met foto                                €        903,70

   1000 wenskaarten                                               €       250,00

    668 enveloppen voor wenskaarten                    €         46,76

    640 dienstenveloppen                                        €         32,00        €   1.539,06

                                                                               ___________

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           __________

Totale activa                                                                                       € 56.022,90

 VRIENDEN VAN DE ABT

Stichting tot instandhouding van de H. Antonius Abtkerk te Scheveningen

 

 

LASTEN

1.  Investeringsvoorstellen en uitgaven

     –  Reservering orgelaanpassing en groot onderhoud                    €   15.000,00

 

     –  Toezegging ten behoeve van de huur van een Byzantijns

        Koor                                                                                           €     1.000,00

 

     –  Bijdrage project ombouw/elektrificeren van de zes

        Hoogaltaarkaarsen                                                                     €     1.000,00

 

     –  Reservering aanpassing marmeren vloer en kerkbanken          €   15.000,00

 

     –  Aanschaf flyers, posters en ander promotiemateriaal,

        plus verdere onkosten ten behoeve van de activiteiten

        in 2018                                                                                       €     1.500,00

 

 

 

2.   Diversen

      –  Drukwerk algemeen

      –  Foto-afdrukwerk

      –  Porto-kosten

      –  Representatie                                                                            €     1.000,00

 

3.   Voordelig saldo eind 2018                                                          €    27.783,84

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          ___________

Totale lasten                                                                                      €   62.283,84

                        

    Gymnasium Sorghvliet.

    De Maastreechter Staar en het Schevenings Vissersvrouwenkoor gaven op

    zaterdagavond 7 oktober een concert.

    Het Oeral Kozakkenkoor gaf in samenwerking met het Oekraïens Ensemble  

    Uzory een Kerstconcert op zondagmiddag 17 december.

    Vrijdagavond 22 december gaf het Christelijk Residentie Mannenkoor een

    Kerstconcert.

    Dinsdagavond 4 april heeft onze voorzitter, de heer Bart Maltha, een lezing

    gegeven over de historie en de plek van de eerste 19e eeuwse Scheveningse

    H. Antonius Abt aan de Kerkwerf.

    Zaterdag 12 augustus was er een Snuffelmarkt, deze werd samen met de

    Lidwinagroep (Diaconie) van onze kerk georganiseerd.

    Voor ieder was de opbrengst € 2.046,80.

    De verkoop van boekjes en wenskaarten blijft teruglopen.

    De opbrengst van de jaarlijkse rondzendbrief, uitgereikt aan kerkgangers

    en verzonden aan de donateurs van de stichting, heeft € 285,00 opgebracht.

    De Open Monumentendagen waren op zaterdag 9 en zondag 10 september.

    Beide dagen was de kerk opengesteld voor publiek en werden er rond-

    leidingen gegeven. Het thema van dit monumentenweekend was  “De

    Paramenten van de Abt”    

    Er was een kinderworkshop. De kinderen mochten met gebruik van diverse

    materialen, op eigen wijze gewaden en priesterkleding ontwerpen.

    Ieder heel uur was er orgelspel van 10 minuten.

    De opbrengst ad € 442,54 was bestemd voor de Stichting Vrienden van de

    Abt.

4. Uitgevoerd werk

    De twee tabernakeldeuren van het hoogaltaar zijn verguld en tevens is een

    beschermlaag aangebracht.

5. Raming ontvangsten

    Het voor 2017 geraamde bedrag aan ontvangsten ad € 6.800,00 is definitief

    € 9.020,21 geworden.

    De raming voor 2018 is € 7.800,00.

 

Dit verslag en de hierbij behorende rekening en verantwoordingsstukken zijn

vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2018.

 

 

 

B.P.A. Maltha                   J.M.van Venrooij-Dulfer               C.W.M. Hoffmann

(voorzitter)                       (secretaris)                                     (penningmeester)

VRIENDEN VAN DE ABT

Stichting tot instandhouding van de H. Antonius Abtkerk te Scheveningen

 

LASTEN

 

1.  Kosten Acties

     Onkosten Open Monumentendagen                   €      510,52

     Onkosten Concerten                                           €      951,66        €    1.462,18

                                                                                 __________

 

2.  Diverse onkosten

     Afrekening betalingsverkeer                              €      184,10

     Muzee  –  donatie 2017                                      €        50,00

     Catharijneconvent  –  restauratie

                       Bloemaert Schilderij                        €   5.000,00

     Juwelier Steltman  –  tabernakeldeuren

                                       verguld                              € 10.290,00

     Utrechts Byzantijns Koor                                   €   1.000,00

     Beheergroep Antonius Abt  – 

                      terugstorting gift Iconenwijding       €      432,00

     Drukkerij Edauw + Johannissen  –  drukwerk   €      384,78

     Kosten posters, flyers en foto’s                          €      611,62

     Unicorn Displays B.V.  –  een stoepbord            €      154,87

     Sligro  –  aankoop cola- en wijnglazen               €       61,15

     Onkosten avond Snuffelmarkt  – 

                                50%  voor de Vrienden            €       15,30

     Aankoop 2x Gaffa  Tape                                     €       25,90

     Representatie                                                      €     169,40

     Postzegels                                                           €     234,00         €  18.613,12

                                                                                ___________

 

 

3.  Voordelig saldo per 31-12-2017                                                    €  54.483,84

 

 

 

                                                                                                            __________                                                                                                                                                                               

Totale lasten                                                                                        €  74.559,14

                                                                                                            =========

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

 

 

 

PASSIVA

 

1.  Voordelig saldo per 32 december 2017                                         € 56.022,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale passiva                                                                                      € 56.022,90

BEGROTING VOOR HET JAAR 2018

 

 

 

BATEN

 

1.   Saldo liquide middelen op 31-12-2017                                      €   54.483,84

 

2.   Bijdragen en giften                                                                     €     2.000,00

 

3.   Verkoop boekjes en wenskaarten                                               €        700,00

 

4.   Rente-ontvangsten                                                                      €        100,00

 

5.   Raming opbrengst acties                                                            €      5.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                         ___________

Totale baten                                                                                      €    62.283,84