Jaarstukken 2019

Toelichting Balans 31 december 2019

Het vermogen is toegenomen met het resultaat van € 5.881,53 tot € 67.250,16

De liquide middelen bedragen per 31 december € 67.696,82
Spaarrekening is toegenomen met € 7.500,- tot € 64.852,12

Het bedrag van de voorraad wenskaarten ad € 1.170,40 per 31 december 2018 naar de kosten geboekt,
geen nieuwe voorraad in 2019 opgenomen.

Donaties ad € 1.099,86 n.a.v. toezeggingen Snuffelmarkt 2019, die zijn betaald in januari 2020,
naar de kosten geboekt.
Kosten ad € 203,80 voor de concerten eind december 2019, die in januari 2020 zijn betaald
naar de kosten geboekt.
Opbrengsten van de concerten van eind december 2019, die in januari 2020 zijn ontvangen naar de
opbrengsten concerten geboekt.

Toelichting Verlies en Winst

KOSTEN:
Voorraad wenskaarten en enveloppen van eind december 2018 ad € 1.170,40
Kerk en Interieur; restauratie en stofferen van de altaarstoelen ad € 2.346,19
Donaties: Byzantijns Koor € 1.000,–, Muzee Scheveningen € 100,–, 3 werkgroepen Abt € 1.099,86
Evenementen en Concerten € 1.681,69
Promoties: wenskaarten/enveloppen € 465,85 , posters & flyers € 438,22

Algemene Kosten:
computer: aanschaf laptop plus benodigdheden € 865,99, jaarlijks abonnement domein etc. € 284,35
porti en printkosten € 28,90
representatie: bloemen mw. Sormanie € 20,–, Panorama Mesdag doos Mercci € 5,70
bankkosten € 225,90

ONTVANGSTEN:
Bijdragen en Giften: bijdragen € 2.899,- plus gift J. van Niel € 2.500,-
Evenementen en concerten € 9.168,46
Rondleidingen € 140,00
Vrienden van de Abt-kerkbus € 857,12

JAARRAPPORT 2019
VRIENDEN VAN DE ABT
Stichting tot instandhouding van de H. Antonius Abtkerk te Scheveningen

      2019   2018
           
BALANS          
Eigen Vermogen
 

 1 januari

  € 61.368,63     € 56.022,90
Vermogensverschil
        – €        218,04
         

  € 55.804,86

Resultaat       €   5.881,53     €    5.563,77
Eigen Vermogen
   31 december

  € 67.250,16

 

  € 61.368,63

           
Liquide Middelen
      € 67.696,82     € 60.198,23
Overlopende Activa
      €        857,00    
Overlopende Passiva
    -€    1.303,66    
           
Voorraad boekjes en wenskaarten
          €   1.170,40
     

  € 67.250,16

 

  € 61.368,63

           
Liquide Middelen, saldo van kas, betaal- en spaarrekening
         
           
Overlopende activa nog te ontvangen opbrengst concerten december
         
           
Overlopende Passiva, nog uit te betalen donaties uit opbrengsten 
         
Snuffelmarkt en te betalen inkoop van consumpties.
         
           
VERLIES en WINST
         
Bijdragen Donateurs en Giften
      €  5.449,00     €  2.434,00
Opbrengst Snuffelmarkt, Open Monumentendag
      €  3.711,95     €  3.997,35
Opbrengst Rondleiding, verkoop consumpties
      €  6.453,63     €  3.564,50
concerten en wenskaarten
         
     

  € 15.614,58

 

  €  9.995,85

Kerkinterieur en Donaties
    – €  4.546,05   – €  2.050,00
Snuffelmarkt, Open Monumentendag
    – €      618,96   – €     486,23
Consumpties t.b.v. concerten e.d.
    – €  1.062,73   – €     911,71
Promotiekosten/drukwerk
    – €  2.074,47   – €     603,63
Computer, porti, representatie en alg. drukwerk
    – €  1.204,94   – €     248,39
Bankkosten/rente
    – €      225,90   – €     132,12
Resultaat    

  € 5.881,53

 

  € 5.563,77

           
Donaties Byzantijns Koor, werkgroepen vrijwilligers
         
Abt Geloofsgemeenschap en Muzee Scheveningen
         
Kerkinterieur renovatie altaarstoelen.
         
           
Computer aanschaf Laptop en kosten website e.d.
         
           
Goedgekeurd in de jaarvergadering van de Stichting op 28 mei 2020
         
B.P.A. Maltha   J.M. van Venrooij-Dulfer   E.M. van der Meer