JAARRAPPORT

VRIENDEN VAN DE ABT 2020

Stichting tot instandhouding van de H. Antonius Abtkerk te Scheveningen

Verslag van de activiteiten van de stichting in het boekjaar 2020:

Omdat door de coronapandemie alles anders verliep, waren zowel onze activiteiten als de daarmee verband houdende inkomsten in 2020 sterk afwijkend van die in de voorgaande jaren.

Vergaderingen

Er waren in 2020 maar drie bestuursvergaderingen, te weten op 23 januari, 28 mei en 8 oktober.

Stichtingsbestuur

Per 1 januari is dhr. J.H. Geelen als bestuurslid afgetreden en zijn mevr. E.M. van der Meer en dhr. L. Spaans als bestuurslid aangetreden.
Mevr. E.M. van der Meer heeft hierbij de functie van penningmeester overgenomen van mevr. C.W.M. Hoffmann.

Acties

Veel van de onderlinge communicatie verliep in 2020 telefonisch en/of via e-mail.

Groepsrondleidingen hebben helaas niet plaats kunnen vinden, maar waar mogelijk en zinvol was heeft de stichting de promotie van het monument op andere manieren aangepakt.
Er waren geen concerten en ook het Open Monumenten weekend en de jaarlijkse snuffelmarkt in de Abtkerk moesten helaas worden gecanceld.
Wel zijn de kerkdeuren, i.v.m. de toegang tot de Mariakapel, door de vaste groep vrijwilligers dagelijks geopend en heeft de zaterdagse openstelling van de kerk (op een enkele keer na) elke 1ste en 3de zaterdag van de maand gewoon doorgang kunnen vinden.
Ten behoeve van de ‘digitale Monumenten Dagen 2020’ heeft de stichting een film over het bronswerk in de Abtkerk laten maken, die samen met de door afdeling Monumentenzorg en Welstand van de Gemeente Den haag gemaakte 3D-overzichten van het interieur van de Abtkerk door velen bekeken is.
Mede naar aanleiding van de Corona- pandemie verschenen er o.a. in het blad ‘Kerk in Den Haag’ en het krantje ‘De Haagse Tijden’ stukjes over het gedenkmozaïek in de Abtkerk, die verwijzen naar een Scheveningse cholera-epidemie in 1849.
Ten behoeve van de inventaris van de Abtkerk heeft de stichting een uit 1891 stammend zilveren wierookscheepje en bijpassend wierooklepeltje gekocht. Deze twee objecten zijn ook officieel getaxeerd en aan de inventarislijsten in het Catharijneconvent toegevoegd.
Vanwege het 120-jarig bestaan van het Laus Deo koor van de Abtkerk, heeft de stichting een schenking gedaan van €500,00. Helaas kon hun in 2020 de geplande bijzondere lustrumviering in de Abtkerk niet doorgaan.

Begroting 2021

Door alle onzekerheden, zowel in 2020 als in 2021, is het maken van een echt adequate begroting nu niet te doen. Veel van onze werkzaamheden en investeringen zijn gekoppeld aan wat in 2021 wel of niet kan plaatsvinden in de Abtkerk. Wel staan op de begroting voor 2021 drie reserveringen, te weten € 15.000,00 voor de orgelaanpassing/grootonderhoud, € 10.000,00 voor het mogelijk maken om een nieuw boek over de Abtkerk te laten drukken en € 3.500,00 voor de restauratie van de bronzen godslamp in de Abtkerk.

JAARRAPPORT

VRIENDEN VAN DE ABT 2020

Stichting tot instandhouding van de H. Antonius Abtkerk te Scheveningen
Balansen per 31 december 202020192018
Voorraad boekjes en wenskaarten€ 1.170,40
Ovelopende Activa1).€ 89,95€ 857,00
Liquide Middelen
2).
€ 68.329,99
____________
€ 67.696,82
____________
€ 60.198,23
____________
Totale Vaste Activa€ 68.419,94€ 68.553,82€ 61.368,63
overlopende Passiva
3).
€ -14,01
____________
€ -1.303,66
____________

____________
€ 68.405,93€ 67.250,16€ 61.368,63
Vermogen per 1 januari€ 67.250,16€ 61.368,63€ 56.022,90
Vermogensverschil
____________

____________
€ -218,04
____________
Blijft€ 67.250,16€ 61.368,63€ 55.804,86
Resulaatboekjaar€ 1.155,77€ 5.881,53€ 5.563,77
Vermogen per 31 december€ 68.405,93
____________
€ 67.250,16
____________
€ 61.368,63
____________
Resultatenrekeningen
Bijdragen en Giften4).€ 2.624,00€ 5.449,00€ 2.434,00
Bruto opbrengst diverse acties5).€ 190,20€ 3.711,95€ 3.997,35
Bruto opbrengst overig
6).
€ 526,45
____________
€ 6.453,63
____________
€ 3.564,50
____________
Totale Opbrengsten
€ 3.340,65
____________
€ 15.614,58
____________
€ 9.995,85
____________
Uitgaven diverse acties7).€ -314,00€ -4.546,05€ -2.050,00
Donaties e.d.8).€ -1.000,00€ -618,96€ -486,23
Uitgaven overig9).€ -40,74€ -1.062,73€ -911,71
Promotiekosten
10).

____________
€ -2.074,47
____________
€ -603,63
____________
Uitgaven in kader doelstelling€ -1.354,74€ -8.302,21€ -4.051,57
Algemene en administratieve kosten11).€ -618,78€ -1.204,94€ -248,39
financiele baten en lasten
12).
€ -211,36
____________
€ -225,90
____________
€ -132,12
____________
Resultaat€ 1.155,77
____________
€ 5.881,53
____________
€ 5.563,77
____________
1). Computerkosten 2021/2022
2). Saldo ING betaal- en spaarrekening plus kas
3). Bankkosten 2020
4). Bijdragen donateurs en overige giften
5). Opbrengst rondleidingen kerkgebouw
6). Opbrengst kaarten en boekjes plus contante giften
7). Kosten ivm digitale deelneming aan Open Monumentendag
8). Donatie 120 jarig bestaan koor plus aanschaf liturgisch voorwerp
9). Aanschaf wenskaarten plus enveloppen
10).Geen promotiekosten
11). Kosten computer, algemeen drukwerk, porti en representatie
12). Bankkosten
In verband met de Covid-19 uitbraak zijn er
dit jaar geen evenementen georganiseerd of
andere grotere activiteiten uitgevoerd.
Balansen per 31 december 202020192018
Voorraad boekjes en wenskaarten1.170,40
Liquide Middelen68.329,9967.696,8260.198,23
Overlopende activa/passiva75,94-446,66
Vermogen begin boekjaar-67.250,16-61.368,63-55.804,86
Resultaat boekjaar
-1.155,77
____________
-5.881,53
___________________
-5.563,77
________________
0,000,000,00
Resultatenrekeningen
Bijdragen en Giften2.624,005.449,002.434,00
Bruto opbrengst diverse acties190,203.711,953.997,35
Bruto opbrengst overig
526,45
____________
6.453,63
___________________
3.564,50
________________
Totale Opbrengsten
3.340,65
____________
15.614,58
___________________
9.995,85
________________
Uitgaven diverse acties-314,00-4.546,05-2.050,00
Donaties e.d.-1.000,00-618,96-486,23
Uitgaven overig-40,74-1.062,73-911,71
Promotiekosten

____________
-2.074,47
___________________
-603,63
________________
Uitgaven in kader doelstelling-1.354,74-8.302,21-4.051,57
Algemene en administratieve kosten-618,78-1.204,94-248,39
financiele baten en lasten10).-211,36-225,90-132,12
_______________________________________________
Resultaat1.155,77
____________
5.881,53
___________________
5.563,77
________________
Goedgekeurd in de bestuursvergadering van de
Stichting op:
B.P.A. Maltha J.M. van Venrooij- DulferE.M. van der Meer