Doelstellingen en beleidsplan

 

Uit de in 1984 vastgestelde oprichtingsakte en statuten valt op te maken, dat de instandhouding van het kerkgebouw t.b.v. de rooms-katholieke eredienst de eerste doelstelling is.
De tweede doelstelling stelt echter duidelijk dat dit niet alleen in het belang van de eigen geloofsgemeenschap is, maar dat het hier zeker ook om de bijzondere cultuur-historische waarde van het interieur gaat.
Niet voor niets werd het kerkgebouw in 1985 op de gemeentelijke Monumentenlijst geplaatst en verwierf het in 1992 de status van Rijksmonument.
Dat de Scheveningse H. Antonius Abt kerk in het o.a. ook door de ‘Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed’ en Museum Catharijneconvent ondersteunde project over de 100 meest opmerkelijke Nederlandse kerkinterieurs is opgenomen, is een fantastische bevestiging van zijn algemene cultuur-historische waarde.

De omstandigheden tussen ± 1980 en 2005 waren echter totaal anders dan heden ten dage.
Toen ging het vooral om het behoud van het kerkgebouw voor de parochie, redelijk wat achterstallig onderhoud en enkele grote noodzakelijke restauratieprojecten.
In die periode heeft de Vrienden van de Abt, mede door de hulp van veel parochianen en betrokkenen, het parochiebestuur financieel ondersteund en meerdere herstelprojecten daadwerkelijk gecoacht.
De omstandigheden anno 2024 zijn totaal anders en ook de financiële mogelijkheden van de Vrienden van de Abt zijn nu anders.
Wat het kerkgebouw en het interieur betreft zijn er zeker nog enkele kleinere of grotere herstelwerkzaamheden nodig, maar de algemene staat is niet zorgwekkend.
Daarnaast is de Scheveningse H. Antonius Abt kerk ondertussen onderdeel van de veel grotere Haagse parochie ‘Maria Sterre der Zee’, waarvan het bestuur het onderhoud van de gebouwen veel gestructureerder en daadkrachtiger ter hand neemt.

Dit alles heeft er toe geleid dat de Vrienden van de Abt zich de laatste 10 jaar steeds meer richt op het financieel ondersteunen van herstelprojecten, waarvoor het bestuur in de huidige tijd geen mogelijkheden heeft en die voor het behoud op langere termijn zeker zinvol zijn.
Daarnaast richt de Vrienden van de Abt zich steeds meer op het onder de aandacht brengen van het bijzondere kerkinterieur, waarbij openstelling, rondleidingen, tentoonstellingen, publicaties en ook contacten met andere culturele instellingen zeer zinvol zijn.

De Vrienden van de Abt is een kerkelijke instelling zonder winstoogmerk en het beleid is er dan ook op gericht om te blijven zoeken naar projecten, waarmee het interieur voor de komende jaren weer zeker gesteld is en die niet direct op de prioriteitenlijst van het kerkbestuur zullen staan.
Wat betreft het vermogen van de Vrienden van de Abt is er een ondergrens van € 40.000,00 vastgesteld en alles daarboven staat ter beschikking van nieuwe plannen en projecten.
Zo hoopt de Vrienden van de Abt, ook in de verdere toekomst, in staat te blijven om waar mogelijk een substantiële financiële bijdrage te kunnen leveren t.b.v. de instandhouding van het kerkgebouw.