Iconen

In de Abtkerk zijn tussen 2005 en 2024 drie iconen geplaatst te weten:
– in 2005 de Sint-Antonius Abt-icoon
– in 2012 de Anástasis-icoon
– in 2024 de Titus Brandsma-icoon

De Sint-Antonius Abt-icoon:
Deze door Geert Hüsstege jr. geschilderde Sint-Antonius Abt-icoon meet 45,5 x 35,5 cm en staat op een lessenaar op het Jozef-altaar. Met deze in 2005 gemaakte icoon wordt de samenvoeging van drie geloofsgemeenschappen gesymboliseerd. Van 2005 tot 2015 vormden deze drie tot dan toe zelfstandige parochies een nieuwe H. Antonius Abt-parochie, met als schutspatroon de heilige Antonius Abt. Echter vanaf 1 januari is ook deze geloofsgemeenschap onderdeel geworden van de toen opgerichte Haagse parochie Maria Sterre der Zee.

De patroonheilige is afgebeeld met op zijn arm de kerkgebouwen van de drie samengevoegde parochies. Ondanks de wat vrijere interpretatie van de bouwvormen zijn de hoofdelementen van de drie verschillende kerkgebouwen goed herkenbaar. Links de naoorlogse Martelaren van Gorcumkerk, in het midden de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk en rechts de Antonius Abtkerk. De rechterhand van Antonius Abt rust op een taukruk. Hiervan heeft het bovenstuk de vorm van twee monsterachtige dierkoppen, die waarschijnlijk symbool staan voor zijn overwinning op alle verzoekingen van duivels en kwade geesten tijdens zijn afzondering in de woestijn van Egypte.

Anástasis-icoon:
Deze door Martin Mandaliev geschilderde icoon, die ook als ‘verrijzenis-icoon’, ‘verlossings-icoon’, of ‘paas-icoon’ wordt aangeduid, meet 72 x 100 cm. Het Griekse woord ανάστασις (anástasis) betekent dan ook opstanding of verrijzenis. De icoon hangt aan de achterwand van de in 2012 nieuw ingerichte gedachtenisplek, die in de hoek van de linker zijbeuk met de galerij onder de koortribune zit.

Op een Anástasis-icoon gaat het om de ‘nederdaling te helle’ van Christus. Het woord ‘helle’ staat voor schuilplaats, voorgeborchte, of onderaardse plaats waar de rechtvaardigen de komst van Christus afwachten. Vaste elementen op zo’n icoon zijn o.a., de doorboorde aardkorst, de verbrijzelde deuren van de hellepoort, Adam en Eva, oudtestamentische koningen, apostelen en andere Bijbelse figuren. Centraal in het midden is Christus uitgebeeld in een mandorla, met in zijn gouden nimbus de drie armen van het kruis. Hierin staan de drie Griekse letters ‘O ω N’. Deze letters betekenen ‘De Zijnde of Hij die is’. In zijn linkerhand heeft Christus een tekstrol met de woorden ‘handschrift van onze kwade zonden’ vast en met zijn rechterhand tilt hij Adam uit het graf. Christus komt Adam, als langst wachtende, ook als eerste tot leven wekken. Symbolisch gezien gaat het natuurlijk om de verrijzenis van alle doden die wachten op de opstanding.

 

Titus Brandsma-icoon:
Deze door Geert Hüsstege jr. geschilderde icoon meet 51,5 x 61,5 cm en hangt aan de achterwand van de op 23 juni 2024 ingewijde nieuwe Titus Brandsma-gebedsplaats. Welke in 2024 in een voormalig halletje rechts van het kerkportaal ingericht is. Titus Brandsma werd, als Anno Sjoerd Brandsma, op 23 februari 1881 geboren in het West-Friese buurtschap Ugoklooster. Bij zijn intreden bij de orde der karmelieten werd zijn kloosternaam Titus. Het meest bekend en geëerd is Titus  door zijn heldhaftige verzet tegen de nationaalsocialistische bezetting en zijn dood in het concentratiekamp van Dachau. Titus is op deze icoon afgebeeld met als achtergrond de Scheveningse gevangenis, die tijdens de tweede wereldoorlog de naam ‘Oranjehotel’ kreeg en waar hij ook vastgezeten heeft. Hij is afgebeeld in zijn karmelieten habijt en in zijn linkerhand draagt hij een geschrift met het opschrift ‘waarheid zal u vrijmaken’ en in zijn rechterhand een Russisch-orthodox kruis. In de buitenrand staat de tekst ‘O Jezus als ik u aanschouw, dan leeft weer dat ik van u hou – en dat ook uw hart mij bemint nog wel als uw bijzondere vriend – al vraagt mij dat meer lijdensmoed. Och, alle lijden is mij goed – omdat ik daardoor u gelijk en dit de weg is naar uw rijk’.